Skip to content ↓

1981

1 January 1981

史瓦濟蘭卡姆拉巴學院成為南非 UWC 卡姆拉巴學院。該校於 1963 年成立之時,為反對南非種族隔離政策的多種族學校。